I. ALGEMENE BEPALINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1. Definities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 De hierna in artikel 1.2 vermelde woorden hebben de daarachter vermelde betekenis, voor zover daaraan op enige plaats in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk een andere betekenis wordt toegekend. Indien hieronder aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudsvorm begrepen en vice versa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 In deze algemene voorwaarden zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben:
Apparatuur: alle door Your Event Support (Perfect sound) aan Opdrachtgever geleverde respectievelijk ter beschikking gestelde apparatuur, waaronder begrepen doch niet beperkt tot beeld- en geluidsapparatuur;
BW: burgerlijk wetboek;
Diensten: de door Your Event Support te verrichten werkzaamheden, met inbegrip van de resultaten daarvan, welke werkzaamheden in het bijzonder bestaan uit het installeren, beheren en onderhouden van beeld- en geluidsapparatuur in de ruimste zin;
Your Event Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67582192;
Opdrachtgever: de opdrachtgever als bedoeld in artikel 7:400 lid 1 BW, waaronder zowel een koper als een huurder van materiaal, alsmede een afnemer van Diensten kan worden begrepen;
Programmatuur: computerprogrammatuur, met inbegrip van nieuwe versies, releases en dergelijke daarvan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2. Toepassingsbeleid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Your Event Support, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Your Event Support werkzaam is, ieder die door Your Event Support wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Your Event Support aansprakelijk is of kan zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Deze algemene voorwaarden zullen eenmalig aan de Opdrachtgever worden verstrekt. Voorts zal in alle offertes en bij overeenkomsten naar deze voorwaarden worden verwezen en worden deze geacht bij de Opdrachtgever – na eenmalige verstrekking – bekend te zijn en tussen Your Event Support en Opdrachtgever te zijn overeengekomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden – waaronder uitdrukkelijk wordt begrepen de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever – wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtgever en Your Event Support anders schriftelijk overeenkomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3. Opdracht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Your Event Support. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Tenzij met de Opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd, is Your Event Support vrij om te bepalen welke van de personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. In geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst of opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst respectievelijk de opdrachtbevestiging. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken, dienst zulks schriftelijk te worden vastgelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 4. Offertes en orderbevestigingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Alle offertes zijn vrijblijvend. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat Your Event Support een opdracht of bestelling schriftelijk heeft aanvaard, dan wel Your Event Support door uitvoering van de opdracht blijk heeft gegeven van aanvaarding van de opdracht en/of bestelling. Tussen partijen geldt de door Your Event Support gezonden schriftelijke aanvaarding, waaronder begrepen een namens Your Event Support verzonden e-mail, als volledig bewijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en wel binnen zeven dagen na datum van deze bevestiging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van Your Event Support of namens Your Event Support gedaan door haar ingehuurde derden of andere (tussen)personen binden Your Event Support slechts indien deze door Your Event Support schriftelijk, waaronder begrepen bevestiging per e-mail, zijn bevestigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Offertes, catalogi en al het overige informatie- en documentatiemateriaal zijdens Your Event Support blijven haar eigendom, terwijl zij te allen tijde gerechtigd is tot terugvordering hiervan, een en ander tenzij anders is overeengekomen. Your Event Support blijft gerechtigd tot alle rechten van intellectueel eigendom van alle door Your Event Support verstrekt informatie- en documentatiemateriaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Degene, aan wie informatie en/of documentatiemateriaal e.d. is toegezonden, mag zulks uitsluitend aanwenden voor eigen gebruik. Hij zal dit materiaal niet kopiëren of doen verveelvoudigen, noch derden dit ter inzage geven dan wel ter hand stellen, in welk geval hij alsdan aansprakelijk gesteld kan worden voor alle schade, die Your Event Support hiervan mocht ondervinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 5. Rechten van intellectueel eigendom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op alle geleverde of ter beschikking gestelde Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen zoals bekabeling, alsmede ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes berusten uitsluitend bij Your Event Support of haar licentiegevers. Opdrachtgever en – voor zover sprake is in het stadium van de offertefase – potentiele Opdrachtgevers zullen geen kopieën van de Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen vervaardigen of deze anderszins (doen) verveelvoudigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Indien Opdrachtgever op enigerlei wijze inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Your Event Support, verbeurt Opdrachtgever ten gunste van Your Event Support terstond een dadelijk opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro (EUR 25.000,00) per overtreding, zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Daarnaast verbeurt Opdrachtgever ten gunste van Your Event Support een dadelijk opeisbare boete van een duizend euro (EUR 1.000,00) voor iedere dag dat de inbreuk op de rechten van Your Event Support voortduurt, onverminderd de overige rechten van Your Event Support, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 6. Voorbehoud van eigendom en rechten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Your Event Support, totdat alle bedragen die opdrachtgever voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken verschuldigd is, alsmede alle overige krachtens deze algemene voorwaarden verschuldigde bedragen, volledig aan Your Event Support zijn voldaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig zekerheidsrecht op geleverde Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen te (laten) vestigen en evenmin mogen deze strekken tot enige zekerheid voor een vordering van een derde. In geval van doorverkoop van (nog) niet geheel betaalde zaken, is Opdrachtgever gehouden een zelfde (eigendoms)voorbehoud te maken als in deze voorwaarden vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7. Risico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Het risico van verlies of beschadiging van Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen die voorwerp van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Your Event Support zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht, of wanneer deze ten behoeve van Opdrachtgever worden opgeslagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Your Event Support leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Your Event Support wordt uitbetaald. Op verzoek kunnen de polis en de polisvoorwaarden worden ingezien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. De totale aansprakelijkheid van Your Event Support wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van directe schade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Aansprakelijkheid van Your Event Support voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies of beschadiging van gegevens, is uitgesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5. Buiten de in artikelen 8.2 en 8.3 genoemde gevallen rust op Your Event Support geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. Aansprakelijkheid van Your Event Support wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Your Event Support onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Your Event Support ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Your Event Support in staat is adequaat te reageren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade gedetailleerd, zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade, doch uiterlijk binnen de termijn van veertien dagen, bij aangetekende brief aan Your Event Support meldt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Your Event Support voor die schade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9. Your Event Support is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van ondeugdelijkheid van materialen, welke door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, dan wel door schade, veroorzaakt door derden die door Opdrachtgever in het werk zijn gesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10. Opdrachtgever vrijwaart Your Event Support ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan in verband met de uitvoering van enige opdracht, voor zover deze aanspraken zouden zijn uitgesloten indien Your Event Support zich tegenover die derden op de onderhavige voorwaarden zou kunnen beroepen. Opdrachtgever is gehouden Your Event Support binnen zeven dagen per aangetekende brief te waarschuwen indien hij door derden wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor Opdrachtgever respectievelijk de derde mogelijkerwijs Your Event Support (mede) aansprakelijk zal stellen. Een dergelijke schade zal door Opdrachtgever niet geregeld worden dan in overleg met Your Event Support (die door zodanig overleg echter geen aansprakelijkheid erkent), een en ander op straffe van verval van de aanspraken van de opdrachtgever jegens Your Event Support.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11. In geval van niet toerekenbare tekortkoming, (=overmacht; als zodanig zullen o.a. gelden: ziekte van het personeel, oorlog, stakingen, onlusten, uitvoerverbod of andere overheidsmaatregelen, niet- of niet tijdige levering van materialen aan Your Event Support door derden) wordt Your Event Support ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (gevolg) schade of interessen kan doen gelden. De op het moment van opschorting dan wel geheel of gedeeltelijke ontbinding geleverde Apparatuur en Diensten dienen echter wel binnen een termijn van zeven dagen te worden voldaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.12. In geval van niet toerekenbare tekortkoming (=overmacht) is Your Event Support verplicht terstond daarvan mededeling te doen aan Opdrachtgever, die op zijn beurt gerechtigd is de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om terstond en ineens aan Your Event Support te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.13. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (=overmacht) is zowel Your Event Support als Opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogte zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.14. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (=overmacht), is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaats heeft, verplicht binnen de in het vorige lid genoemde termijn te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Onverminderd het vorenstaande schept de door Your Event Support opgegeven levertijd geen verplichtingen, zodat overschrijding van de levertijd Opdrachtgever nimmer recht geeft op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of het zelf of door derden doen uitvoeren van hetgeen is overeengekomen, terwijl opdrachtgever in alle gevallen verplicht blijft tot betaling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 9. Medewerking door Opdrachtgever

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Opdrachtgever zal Your Event Support steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het binnen de afgesproken termijn leveren van benodigde algemene en bouwkundige voorzieningen en faciliteiten met betrekking tot ruimte-indeling, netspanning aansluitingsmogelijkheden, (netwerk)bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door Your Event Support geleverde Apparatuur, Programmatuur en Diensten, alsmede voor de procedures die noodzakelijk zijn voor een correct gebruik en adequaat beheer van het geleverde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Opdrachtgever is verplicht om aan medewerkers van Your Event Support tijdens de normale werkuren toegang te verlenen tot alle ruimtes ter uitvoering van alle tussen Opdrachtgever en Your Event Support overeengekomen werkzaamheden en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Mochten ruimtes niet op het afgesproken tijdstip en toestand ter beschikking gesteld kunnen worden van Your Event Support zal Opdrachtgever Your Event Support daar tijdig van verwittigen. Your Event Support behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige melding meerkosten in rekening te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 10. Prijzen en betaling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Voor de verschuldigdheid van de overeengekomen prijs voor geleverde of ter beschikking gestelde producten of verleende Diensten is irrelevant of Opdrachtgever hiervan gebruik maakt en evenmin of Opdrachtgever het door hem beoogde resultaat bereikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Betalingen dienen uiterlijk 48 uur voorafgaand aan het evenement en/of afhaaltijdstip plaats te vinden op de bankrekening van Your Event Support dan wel ten kantore, tenzij bij het aangaan van de overeenkomst een afwijkende betalingstermijn wordt overeengekomen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Opdrachtgever betaalt in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Tevens komen in geval van niet tijdige betaling door Opdrachtgever, onverminderd de Your Event Support verder toekomende rechten, voor diens rekening alle onkosten, waaronder alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten geheel en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar zijn. Deze kosten zijn gelijk aan de daadwerkelijke kosten die Your Event Support heeft gemaakt of heeft moeten maken. Eventuele door de rechter toegewezen kosten komen daarop in mindering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Your Event Support aanleiding geeft, mag zij van Opdrachtgever verlangen dat deze een naar het oordeel van Your Event Support deugdelijke zekerheid stelt voor de betaling van toekomstige termijnen, bij gebreke waarvan Your Event Support de verdere uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden en leveringen mag opschorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om toekomstige termijnen te voldoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5. Indien Your Event Support van oordeel is dat het openstaande saldo van uitstaande vorderingen van Your Event Support op opdrachtgever te groot is, kan Your Event Support bedingen dat door Opdrachtgever geen aanspraak gemaakt kan worden op service of garanties totdat Opdrachtgever alle door Your Event Support aan Opdrachtgever uitgegeven openstaande facturen dan wel het door Your Event Support aan Opdrachtgever op te geven gedeelte van de openstaande facturen heeft voldaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 11. Beëindiging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit enige met Your Event Support gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling van of toepassing van de schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever, indien beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van zijn eigendommen of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Your Event Support gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien Opdrachtgever vóór het aangaan van de overeenkomst Your Event Support niet in kennis heeft gesteld van feiten en omstandigheden waarvan het belang naar het oordeel van Your Event Support dusdanig zwaar weegt, dat, indien Your Event Support wel was ingelicht, zij de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou zijn aangegaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 12. Meerwerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. Your Event Support is gerechtigd meerwerk naar billijkheid in rekening te brengen indien de opdracht, ten gevolge van al dan niet voorzienbare omstandigheden, aangevuld dient te worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Opdrachtgever aanvaardt dat door meerwerk als bedoeld in het vorige lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van levering van producten of Diensten kunnen worden beïnvloed. Indien sprake is van meerwerk, is Opdrachtgever niet bevoegd wegens dit meerwerk de overeenkomst te beëindigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 13. Installatie en acceptatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1. Your Event Support zal de geleverde Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen bij of ten behoeve van opdrachtgever installeren of laten installeren, mits dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. Acceptatie van de geleverde Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen mag niet worden onthouden wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de geleverde Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Your Event Support om deze kleine fouten te herstellen mits deze fouten binnen 2 maanden na (op)levering schriftelijk door Opdrachtgever aan Your Event Support zijn gemeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. Indien de Apparatuur, Programmatuur en/of andere materialen in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. BIJZONDERE BEPALINGEN DIENSTVERLENING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 14. Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1. Op dienstverlening is het bepaalde in Hoofdstuk I, Hoofdstuk III en Hoofdstuk V van overeenkomstige toepassing, tenzij daarvan in dit hoofdstuk uitdrukkelijk is afgeweken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 15. Dienstverlening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1. Your Event Support zal zich naar beste kunnen inspannen de uit de Diensten voortvloeiende werkzaamheden met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. De Diensten worden geleverd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover tussen Opdrachtgever en Your Event Support uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele afspraken betreffende serviceniveaus worden steeds slechts uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2. Indien een opdracht tot de verlening van Diensten, met inachtneming van hetgeen Opdrachtgever en Your Event Support zijn overeengekomen en met inachtneming van deze algemene voorwaarden, door Opdrachtgever wordt opgezegd of beëindigd, terwijl de opdracht ten tijde van de opzegging respectievelijk beëindiging nog niet ten volle is uitgevoerd, is Your Event Support gerechtigd Opdrachtgever het volledige bedrag van de Opdracht in rekening te brengen, zonder dat Opdrachtgever zich erop kan beroepen dat de opdracht niet volledig is uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Your Event Support gehouden bij de levering van de Diensten tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen. Your Event Support is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de Diensten wijzigen of aanvullen. Voor zover de in de vorige zin bedoelde aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform het bepaalde in artikel 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4. Your Event Support is gerechtigd elke gedeeltelijke prestatie, waaronder begrepen de verrichting van Diensten of een gedeelte daarvan, genoemd in een samengestelde opdracht, te factureren. In dat geval dient betaling plaats te vinden conform de betalingsvoorwaarden van Your Event Support.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5. Opdrachtgever staat in voor de veiligheid van de medewerkers van Your Event Support indien er installatiewerkzaamheden worden verricht op locaties die zijn aangewezen door opdrachtgever. In verband hiermede dient Opdrachtgever deugdelijke verzekeringen af te sluiten tegen mogelijke schade c.q. ongevallen aan goederen c.q. personen, welke zouden kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren van deze (installatie)werkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. BIJZONDERE BEPALINGEN KOOP EN VERKOOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 16. Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1. Op koop en verkoop is het bepaalde in Hoofdstuk I, Hoofdstuk II en Hoofdstuk IV van overeenkomstige toepassing, tenzij daarvan in dit hoofdstuk uitdrukkelijk is afgeweken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 17. Koop en verkoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1. De prijzen van alle door Your Event Support af te leveren goederen zijn berekend voor de levering vanaf magazijn, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2. Leveringen in het buitenland, leveringen van en naar het buitenland en leveringen van expresse-orders welke in opdracht van Opdrachtgever worden uitgevoerd, geschieden nimmer franco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3. Bij franco-levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van Opdrachtgever. Indien de plaats van levering niet dan door het treffen van bijzonderlijke maatregelen redelijkerwijs bereikbaar is, een en ander naar het oordeel van Your Event Support, kan Your Event Support vergoeding vorderen van de extra kosten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4. De goederen reizen, al dan niet bij transport door derden, voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.5. Bij leveringen onder rembours komen de eventueel daaraan verbonden kosten voor rekening van Opdrachtgever.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.6. Indien na totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van goederen, al of niet door Your Event Support van derden betrokken, zomede belastingen en rechter die door de overheid worden vastgesteld, wijzigen, is Your Event Support gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.7. Door Your Event Support aan Opdrachtgever opgegeven prijzen tijdens de offertefase zijn slechts geldig gedurende de door Your Event Support aan Opdrachtgever opgegeven periode. Indien de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Your Event Support nadien tot stand komt, zijn prijswijzigingen van de zijde van Your Event Support voorbehouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.8. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, zijn eventuele aan de levering van goederen verbonden montage- of installatiewerkzaamheden voor rekening van Opdrachtgever.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 18. Kwaliteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per handelseenheid betreft, de normale handsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2. Bij aanbieding en/of levering volgens monster, geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid. Een afwijking op ondergeschikte punten geeft Opdrachtgever geen recht op reclameren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3. Levering van producten waaraan Opdrachtgever een of meer specifieke eisen ten aanzien van bijvoorbeeld de kwaliteit, gebruik of afmeting heeft gesteld kan slechts plaatsvinden indien deze door Opdrachtgever uitdrukkelijk zijn bedongen en door Your Event Support zijn geaccepteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 19. Reclame en garantie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1. Het door Your Event Support geleverde werk, alsmede de deugdelijkheid van de geleverde goederen worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven zogenaamde fabrieksgarantie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2. Reclames ter zake van gebreken van geleverd werk c.q. geleverde Apparatuur, Programmatuur en/of Diensten dienen schriftelijk bij Your Event Support kenbaar te worden gemaakt, zulks binnen zeven dagen na (af)leveringsdatum respectievelijk binnen zeven dagen na voltooiing van de dienstverlening. Indien gebreken niet onmiddellijk waarneembaar zijn, wordt deze termijn verlengd tot uiterlijk dertig dagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.3. De garantieverplichting van Your Event Support vervalt, indien Opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien de geleverde goederen voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden worden aangewend of door Opdrachtgever of door derden op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4. Reclames geven koper niet het recht om betaling der vordering op te schorten, tenzij hierover tussen partijen overeenstemming is bereikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.5. Indien koper enigerlei verplichting uit hoofde van de met Your Event Support gesloten overeenkomst niet nakomt, is Your Event Support niet gehouden te voldoen aan haar garantieverplichtingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.6. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden en condities is bepaald, staat Your Event Support in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en gebruikte materiaal, doch uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ontworpen constructie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.7. Gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal zal door Your Event Support kosteloos worden hersteld c.q. vervangen, mits door Opdrachtgever binnen een termijn van 1 jaar na (op)levering aan Your Event Support gemeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.8. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zullen door Your Event Support geleverde goederen en Diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden, wanneer het gebrek zich heeft voorgedaan binnen 2 maanden na aflevering van het goed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.9. Your Event Support is nimmer aansprakelijk voor schade aan informatiedragers, ongeacht de oorzaak van de beschadiging en Your Event Support is nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het geheel of gedeeltelijk uitwissen en/of aantasten en/of verminken van opgenomen of op te nemen beelden en bestanden, ongeacht of dat uitwissen, aantasten of verminken al dan niet het gevolg is van een storing van de Apparatuur met appendages of van een fout van personeel van Your Event Support.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 20. Retentierecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.1. Your Event Support is gerechtigd door Opdrachtgever gekochte goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Your Event Support besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde Opdrachtgever.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 21. Retourzendingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1. Tenzij anders is overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2. De kosten van retourzendingen waartoe Your Event Support geen toestemming heeft gegeven, komen geheel voor rekening van koper, terwijl Your Event Support alsdan gerechtigd is de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever ter beschikking te houden c.q. te doen houden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 22. Bestellingen en leveringen via internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op bestellingen en leveringen via internet, tenzij hiervan in deze bepaling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2. Indien Opdrachtgever een aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Your Event Support aan opdrachtgever onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Your Event Support is bevestigd, kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.3. Voor zover een product bij aflevering bij Opdrachtgever defect blijkt te zijn (‘Dead On Arrival’) kan Opdrachtgever dit product binnen 14 dagen na ontvangst van het product retourneren aan Your Event Support, tenzij op de website van Your Event Support afwijkende retourbepalingen zijn opgenomen. Voor het overige kunnen producten uitsluitend worden geretourneerd indien dit uitdrukkelijk ten aanzien van een product of merk op de website van Your Event Support is vermeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.4. Opdrachtgever zendt het product terug conform de door Your Event Support gegeven instructies, en indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.5. Uitsluitend indien sprake is van een defect product draagt Your Event Support de kosten van de retourzending.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. BIJZONDERE BEPALINGEN HUUR EN VERHUUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 23. Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.1. Op huur en verhuur is het bepaalde in Hoofdstuk I tot en met Hoofdstuk III en Hoofdstuk V van overeenkomstige toepassing, tenzij daarvan in dit hoofdstuk uitdrukkelijk is afgeweken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 24. Huurperiode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.1. De huur van Apparatuur wordt door partijen aangegaan voor de periode en tegen de prijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld. Deze periode vangt aan op de dag van aflevering van de Apparatuur door Your Event Support. Na het ondertekenen van de afleverbon verklaart Opdrachtgever de verhuurde zaken in goede staat te hebben ontvangen. De huur eindigt op de in de huurovereenkomst overeengekomen einddatum indien de apparatuur geheel en in goede staat door Opdrachtgever bij Your Event Support is terugbezorgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.2. Aan annuleren van een bestelling kunnen kosten zijn verbonden: (zie hieronder)

Indien de huurder de bestelling tot 30 dagen voor de verhuurdatum annuleert, is de annulering gratis.

Indien de huurder de bestelling tot 21 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 20% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder de bestelling tot 14 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 40% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder de bestelling tot 7 dagen voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 60% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

Indien de huurder de bestelling tot 2 dagen of korter voor de verhuurdatum de bestelling annuleert zal 80% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.3. Wanneer de Apparatuur op de einddatum niet, niet volledig of niet in goede staat door Your Event Support is terugontvangen, wordt de einddatum geacht te zijn bereikt op het moment dat Opdrachtgever alsnog de apparatuur geheel en in goede staat bij Your Event Support terugbezorgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.4. Wanneer de Apparatuur binnen de overeengekomen huurperiode aan Your Event Support wordt terugbezorgd, blijft de initieel overeengekomen huursom over de hele, overeengekomen periode verschuldigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.5. Opdrachtgever verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit een overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.6. Opdrachtgever verplicht zich de Apparatuur onverwijld na afloop van de huurperiode, te weten uiterlijk voor 12:00 uur op de dag na de dag dat de periode waarvoor de huur is aangegaan, is geëindigd, in goede staat en met alle toebehoren aan Your Event Support terug te bezorgen op een door Your Event Support op te geven adres, bij gebreke waarvan opdrachtgever zonder dat enige aanleiding of ingebrekestelling is vereist, in gebreke zal zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.7. Indien de gehuurde Apparatuur om welke reden dan ook niet in geheel onbeschadigde toestand aan Your Event Support wordt terugbezorgd, is Your Event Support gerechtigd alle kosten met betrekking tot de noodzakelijke herstel van schade aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Met betrekking tot de door Your Event Support geconstateerde gebreken en de daaruit voortvloeiende herstelkosten, rust op Your Event Support geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerde rekening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.8. Tenzij anders is overeengekomen is het Opdrachtgever ten strengste verboden de Apparatuur ter beschikking te stellen aan derden, dan wel deze te verkopen of onder te verhuren. Indien de Apparatuur met toestemming van Your Event Support wordt onderverhuurd, blijft Opdrachtgever niettemin volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 25. Risico en verzekeringsplicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.1. Opdrachtgever dient de door Your Event Support in deugdelijke staat ter beschikking gestelde Apparatuur te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig hun aard en bestemming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2. Gedurende de gehele huurperiode berust het volledige risico voor de gehuurde Apparatuur bij Opdrachtgever, ongeacht door welke gebeurtenis, handeling of niet verrichte handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Opdrachtgever is verplicht alle schade aan de gehuurde Apparatuur te vergoeden op basis van vervangingswaarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3. Opdrachtgever is verplicht de gehuurde Apparatuur gedurende de huurperiode te verzekeren en verzekerd tehouden bij een solide maatschappij tegen nieuwwaarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 26. Mogelijkheid van schadeafkoop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.1. Your Event Support biedt geen mogelijkheden om de gehuurde apparatuur te verzekeren of om de aansprakelijkheid af te kunnen kopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 27. Reparaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.1. Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke mutaties en/of reparaties van de gehuurde Apparatuur door of namens Your Event Support uitgevoerd. Opdrachtgever mag slechts na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Your Event Support de eventuele mutaties en/of reparaties laten uitvoeren door deskundig personeel, waarbij uitsluitend originele onderdelen mogen worden gebruikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.2. Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage van de gehuurde Apparatuur zijn voor rekening van Your Event Support. Alle (reparatie)kosten ten gevolge van onder andere overbelasting en/of ondeskundig gebruik zullen voor rekening van Opdrachtgever zijn. Mankementen aan de gehuurde Apparatuur dienen terstond schriftelijk aan Your Event Support te worden gemeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.3. Gedurende de huurperiode is Your Event Support te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van de gehuurde Apparatuur te controleren. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Your Event Support onverwijld toegang tot de gehuurde Apparatuur te verlenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Your Event Support is het Opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde apparatuur buiten de Benelux, Duitsland of Frankrijk te (doen) brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit een overeenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 28. Overige verplichtingen Opdrachtgever

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.1. Het met betrekking tot enige (ver)huurovereenkomst meegeleverde beschermingsen/of verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Your Event Support. Ingeval enig beschermings- of verpakkingsmateriaal bij terugbezorging van de gehuurde apparatuur ontbreekt, zal Your Event Support per artikel waarvan de verpakking ontbreekt de kosten daarvan aan opdrachtgever in rekening brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.2. Your Event Support is gerechtigd een huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen in geval dat Opdrachtgever niet voldoet aan enige wezenlijke verplichting uit hoofde van de betreffende huurovereenkomst. In dat geval is Opdrachtgever in ieder geval aan Your Event Support een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan de som van de in de betreffende overeenkomst bedongen huurtermijnen, verminderd met hetgeen reeds door Opdrachtgever is betaald en vermeerderd met rechten en kosten, onverminderd het recht van Your Event Support om van Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen. Voorts is in dat geval Your Event Support gerechtigd de Apparatuur terstond terug te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.3. Huurder is verplicht een ieder die enig recht op of ten aanzien van de verhuurde zaken wil uitoefenen – in het bijzonder de beslag leggende deurwaarder der belastingen – onmiddellijk inzage te verstrekken in het huurcontract om hem er op te wijzen dat de verhuurde zaken eigendom zijn van Your Event Support alsmede Your Event Support van een en ander onverwijld bij aangetekend schrijven mededeling te doen onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden, zulks op straffe van een boete gelijk aan de aankoopprijs van de verhuurde zaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.4. Your Event Support is gerechtigd om in geval van niet tijdige terugbezorging van de Apparatuur aan huurder in rekening te brengen een bedrag, tenminste gelijk aan de overeengekomen huurprijs per dag vermeerderd met een toeslag van 25%, zulks voor elke dag of gedeelte van een dag dat de Apparatuur te laat wordt afgegeven, onverminderd verdere rechten van Your Event Support op vergoeding van de volledige door haar geleden schade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.5. Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke Your Event Support lijdt ten gevolge van verlies en/of beschadigingen van de Apparatuur gedurende de periode dat huurder de Apparatuur onder zich heeft c.q. onder zich behoorde te hebben. Diefstal op locatie is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.6. Voorts is huurder op eerste verzoek van Your Event Support gehouden tot betaling van een door Your Event Support vast te stellen waarborgsom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.7. In geval van schade aan de verhuurde Apparatuur is Your Event Support gerechtigd de kosten van herstel alsook eventuele kosten ter zake te late terugbezorging, in mindering te brengen op de terug te betalen waarborgsom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.8. Your Event Support is nimmer aansprakelijk voor enige schade of verlies ten gevolge van brand, schokken of verwondingen of welke andere oorzaak dan ook welke het gevolg zijn van het niet behoorlijk functioneren of in het ongerede raken van de Apparatuur of enig onderdeel daarvan of een bedrading naar of van het apparaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.9. Your Event Support is nimmer aansprakelijk voor schade aan opnamebanden (tapes), diskettes en andere informatiedragers, ongeacht de oorzaak van de beschadiging en Your Event Support is nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het geheel of gedeeltelijk uitwissen en/of aantasten en/of verminken van opgenomen of op te nemen beelden en bestanden, ongeacht of dat uitwissen, aantasten of verminken al dan niet het gevolg is van een storing van de Apparatuur met appendages of van een fout van personeel van Your Event Support.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.Ter voorkoming van schade door het verloren gaan van opnames en bestanden, adviseert Your Event Support daarom altijd te zorgen voor een werkkopie en het origineel (de mastertape) niet te gebruiken voor vertoning e.d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SLOTBEPALINGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 29. Geschillen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.1. Alle geschillen welke tussen Your Event Support en Opdrachtgever mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van de onderhavige voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de rechtbank te Arnhem. Is de Sector Kanton ter zake van het geschild bevoegd, dan is bevoegd de Sector Kanton van de woonplaats van Opdrachtgever.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 30. Toepasselijk recht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.1. Op alle met Your Event Support gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.